เกี่ยวกับเรา About’us

ในช่วงปี 2522 - 2556 นายวราวุธ สวาทสุข โดยในขณะนั้นได้เป็นช่างเทคนิคอยู่ที่คณะวิศวกรรมอาหารและการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้เล็งเห็นถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในช่วงเวลานั้นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง จึงได้คิดริเริ่มทำเครื่องมือในการทดลองขึ้นมาแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาที่มีงบประมาณในงานวิจัยที่จำกัดได้เข้าถึงอุปกรณ์การทดลองที่ดีและมีคุณภาพ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายวราวุธ สวาทสุข และ นางสาวพฤกษา สวาทสุข ได้ร่วมกันก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ.21 ขึ้นมา โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เราจะผลิตเครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุด”

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 15 ปี ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ.21 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมืองานทดลอง เครื่องมือและเครื่องจักรต้นแบบ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม รวมไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทางด้านอาหารและการเกษตร เช่น ตู้อบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง เครื่องผสมแบบต่างๆ เป็นต้น ให้กับ

มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำในประเทศไทย อาทิ

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
 • สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
 • มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

บริษัทต่างๆ และผู้ประกอบการ SME อาทิ

 • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด
 • บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
 • บริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อย จำกัด
 • บริษัท เอ็ม จี เอส อิควิพเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ซันสิริ จำกัด

และในปัจจุบันทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ. 21 ได้รับทำงานเครื่องมือ เครื่องจักรเฉพาะทาง (Customized Product) เช่น เครื่องคัดแยกขยะ เครื่องฉีกถุง โครงรถแข่ง และอีกมากมาย

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง สถานศึกษา วุฒิการศึกษา คณะ รูป
นาย วราวุธ สวาทสุข หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. พี.เอส.เอ.21 วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิค
นางสาว พฤกษา สวาทสุข ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ป.ตรี
ป.โท
อุตสาหกรรมการเกษตร
วิศวกรรมอาหาร
นาย อัคร สวาทสุข วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
ป.ตรี
ป.โท
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมยานยนต์
นาย อนุวัฒน์ คำป้อง ช่างเชื่อม ช่างกลึง และช่างกัด      
นาย เอกพจน์ สวนสิน ช่างเชื่อมและช่างกลึง      
นาย พยุง อินธูป ช่างเชื่อมและช่างสี