โมลขึ้นรูปทรงแบบถ้วย

(LABARATORY FORMING MOLD)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี