เครื่องสกัดแยกไขและน้ำมัน

(EXTRACING MACHINE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี