ชุดทดลองอบแห้งอบแบบสุญญากาศ

(INFRERED VACUUM DRYER)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง