เครื่องทำแห้งด้วยระบบไอน้ำ

(SUPER HEAT STEAM DRYER)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง