เครื่องแทงเมล็ดบัว

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี