เครื่องวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้ง

เครื่องวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้ง เป็นเครื่องที่สถาบันเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการศึกษาวิจัย สามารถวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งสีทองได้อย่างแม่นยำ เชื่อถือได้เพื่อใช้ในการวัดความชื้นเนื้อลำไยสีทองอบแห้งเพื่อการค้าโดยใช้เวลาในการวัดน้อย เหมาะสำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการอบแห้งเนื้อลำไยสีทองอบแห้ง ตลอดจนพ่อค้ารับซื้อเนื้อลำไยอบแห้ง โดยเครื่องวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

  • ตัวเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยวัดและวิเคราะห์ค่าความชื้นด้วยวงจรทางไฟฟ้าและหน่วยแสดงผลความชื้น รวมทั้งส่วนกระบอกบรรจุหัววัดเพื่อเชื่อมต่อหัววัดเข้ากับวงจรวัด มีสวิทซ์ปิด/เปิดและแสดงค่าความชื้น
  • หัววัด ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกมีฝาปิดแน่นเพื่อใช้ในการบรรจุเนื้อลำไย