เครื่องวัดความสุกแก่ทุเรียน

เครื่องวัดความสุกแก่ทุเรียน เป็นเครื่องที่สถาบันเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการศึกษาวิจัย สามารถวัดความสุกแก่ของทุเรียนได้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับผลจากวิธีในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้วยวิธีการใช้และมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อการค้า และการส่งออกโดยใช้เวลาในการวัดที่น้อย โดยเครื่องวัดใช้วิธีการหาน้ำหนักแห้งของทุเรียน เพื่อบ่งบอกว่าทุเรียนผลนี้สามารถพัฒนาต่อเป็นผลสุกได้ เหมาะใช้สำหรับตรวจสอบการนำทุเรียนอ่อนมาหลอกขาย ซึ่งเครื่องนี้สามารถวัดทุเรียนได้ 3 ชนิด คือ กระดุมทอง ชะนี และหมอนทอง ที่มีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป โดยเครื่องวัดความสุกแก่ทุเรียนมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

  • ตัวเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยวัดและวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้งของผลทุเรียน รวมทั้งช่องเสียบหัวเข็ม มีสวิทซ์ปิด/เปิด เลือกน้ำหนักของ และปุ่มอ่านค่าเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้ง

หัวเข็ม มีลักษณะเป็นเข็มปลายแหลมสองเล่ม ไว้สำหรับปักเข้าที่ก้านของผลทุเรียน