ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือจักรกลเกษตรในอ่างรางดิน

(Soil Bin Carriages)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์สมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร ออกแบบให้ใช้งานในงานวิเคราะห์ระบบส่งกำลังซึ่งตั้งอยู่บนโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง เคลื่อนตัวตามแนวของรางดิน ซึ่งอยู่บนถังปรับสภาพดินโดยวัดค่าต่างๆได้ดังนี้

  • วัดแรงบิดเพลา PTO
  • วัดแรงดึงของชุดลากจูง (Lower link)
  • วัดแรงดึงของแขนยก (Top link)
  • วัดแรงบิดที่เพลาชุดขับเคลื่อน
  • วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของชุดลากจูง
  • วัดความลึกของอุปกรณ์กดลงดิน